Зөвөлгөө

Түлэгдэлтийн үед үзүүлэх яаралтай тусламж

Ерөнхий ойлголт Өндөр халуун, химийн бодис, ...

Дэлгэрэнгүй

Хэт халах үед үзүүлэх яаралтай тусламж

Ерөнхий ойлголт Нарны болон бусад эргэн тойр...

Дэлгэрэнгүй