Нүүр хуудас / Ил тод байдал / Авлигын эсрэг үйл ажиллагаа

Авлигын эсрэг үйл ажиллагаа

Огноо Гарчиг Харах
2019 он Авлигатай тэмцэх газраас байгууллагын "Авлигын эрсдлийн үнэлгээ хийх" ажлыг зохион байгууллаа.
2019 он Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2019 оны төлөвлөгөө
2019 он ЭМЯ-ны харъяа байгууллагуудын нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ААСЗ-өөс урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх, салбарын ү/а-ны ил тод байдлыг хангах ү/а-нд мэргэжил арга зүйн туслалцаа үзүүлэх чиглэлээр хийх ажлын удирдамж
2019 он Төрийн 15 байгууллага дахь авлигын эрсдэлийг үнэлэх ажлыг эхлүүллээ.
2018 он Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2018 оны төлөвлөгөөний биелэлт
2018 он Авлигатай тэмцэх газрын зөвлөмжийн дагуу хийсэн УХТЭ-ийн үйл ажиллагааны тайлан
2018 он Авлигатай тэмцэх газрын зөвлөмж
2018 он Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2018 оны төлөвлөгөө
2017 он Авлигын эсрэг хууль тогтоомжийг таниулах /Нийтийн албан тушаалтны гарын авлага/
2017 он Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль
2017 он Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр
2017 он Авлигын эсрэг хууль
2017 он Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2017 оны төлөвлөгөө
2017 он Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2017 оны төлөвлөгөөний биелэлт
2016 он Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2016 оны төлөвлөгөөний биелэлт
2016 он Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2016 оны төлөвлөгөө
2015 он Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2015 оны төлөвлөгөөний биелэлт