Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 8, 9 дүгээр зүйлд заасан мэдэгдэл

Огноо Гарчиг Харах
2019 он 11 дүгээр сарын мэдээлэл - мэдээлэл үгүй
2019 он 10 дугаар сарын мэдээлэл /өндөр өртөг бүхий эмнэлгийн хэрэгсэл/
2019 он 10 дугаар сарын мэдээлэл /харуул хамгаалалт/
2019 он 9 дүгээр сарын мэдээлэл /өндөр өртөг бүхий эмнэлгийн хэрэгсэл/
2019 он 9 дүгээр сарын мэдээлэл /өндөр өртөг бүхий эмнэлгийн хэрэгсэл-1/
2019 он 8 дугаар сарын мэдээлэл - мэдээлэл үгүй
2019 он 7 дугаар сарын мэдээлэл - мэдээлэл үгүй
2019 он 6 дугаар сарын мэдээлэл - мэдээлэл үгүй
2019 он 5 дугаар сарын мэдээлэл /Хог хаягдлын тендер/
2019 он 5 дугаар сарын мэдээлэл /өндөр өртөг бүхий эмнэлгийн хэрэгсэл/
2019 он 4 дүгээр сарын мэдээлэл
2019 он 3 дугаар сарын мэдээлэл
2019 он 2 дугаар сарын мэдээлэл - мэдээлэл үгүй
2019 он 1 дүгээр сарын мэдээлэл - мэдээлэл үгүй
2018 он 12 дугаар сарын мэдээлэл - мэдээлэл үгүй
2018 он 11 дүгээр сарын мэдээлэл - мэдээлэл үгүй
2018 он 10 дугаар сарын мэдээлэл - мэдээлэл үгүй
2018 он 9 дүгээр сарын мэдээлэл - мэдээлэл үгүй
2018 он 8 дугаар сарын мэдээлэл - мэдээлэл үгүй
2018 он 7 дугаар сарын мэдээлэл - мэдээлэл үгүй
2018 он 6 дугаар сарын мэдээлэл /Өндөр өртөг бүхий хязгаарлагдмал тендер/
2018 он 5 дугаар сарын мэдээлэл /өндөр өртөг бүхий эмнэлгийн хэрэгсэл/
2018 он 4 дүгээр сарын мэдээлэл /Хөдөлмөр хамгааллын хувцас/
2018 он 3 дугаар сарын мэдээлэл /Эмнэлгийн болон ахуйн хог хаягдал тээвэрлэх/
2018 он 3 дугаар сарын мэдээлэл /Хүнсний бүтээгдэхүүн нийлүүлэх/
2018 он 3 дугаар сарын мэдээлэл /Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл оношлуур/
2018 он 2 дугаар сарын мэдээлэл /Шатахуун, шатах тослох материал худалдан авах/
2018 он 1 дүгээр сарын мэдээлэл /Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл худалдан авах/
2018 он 1 дүгээр сарын мэдээлэл /Эмнэлгийн болон ахуйн хог хаягдал тээвэрлэх, цэв/мат худалдан авах/
2018 он 1 дүгээр сарын мэдээлэл /Хүнсний бүтээгдэхүүн худалдан авах/
2018 он 1 дүгээр сарын мэдээлэл /Цагаан хэрэглэл худалдан авах/
2017 он 12-р сарын мэдээлэл - мэдээлэл үгүй
2017 он 11-р сарын мэдээлэл - мэдээлэл үгүй
2017 он 10-р сарын мэдээлэл - мэдээлэл үгүй
2017 он 9-р сарын мэдээлэл - мэдээлэл үгүй
2017 он 8-р сарын мэдээлэл - мэдээлэл үгүй
2017 он 7-р сарын мэдээлэл
2017 он 6-р сарын мэдээлэл
2017 он 5-р сарын мэдээлэл
2017 он 4-р сарын мэдээлэл
2017 он 3-р сарын мэдээлэл
2017 он 2-р сарын мэдээлэл
2017 он 1-р сарын мэдээлэл
2016 он 12-р сарын мэдээлэл - мэдээлэл үгүй
2016 он 11-р сарын мэдээлэл - мэдээлэл үгүй
2016 он 10-р сарын мэдээлэл
2016 он 9-р сарын мэдээлэл
2016 он 8-р сарын мэдээлэл
2016 он 7-р сарын мэдээлэл
2016 он 6-р сарын мэдээлэл
2016 он 5-р сарын мэдээлэл
2016 он 4-р сарын мэдээлэл
2016 он 3-р сарын мэдээлэл
2016 он 2-р сарын мэдээлэл
2016 он 1-р сарын мэдээлэл

Бонд, зээл, өрийн бичиг, баталгаа, түүнтэй адилтгах санхүүгийн бусад хэрэгсэл, төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн гэрээ, концесс, төсөв, өмч, хөрөнгө, мөнгө зарцуулах, өр, авлага үүсгэсэн аливаа шийдвэр

Огноо Гарчиг Харах
2019 он 9 дүгээр сарын мэдээлэл
2019 он 8 дугаар сарын мэдээлэл
2019 он 7 дугаар сарын мэдээлэл
2019 он 6 дугаар сарын мэдээлэл
2019 он 5 дугаар сарын мэдээлэл
2019 он 4 дүгээр сарын мэдээлэл
2019 он 3 дугаар сарын мэдээлэл
2019 он 2 дугаар сарын мэдээлэл
2019 он 1 дүгээр сарын мэдээлэл
2018 он 12 дугаар сарын мэдээлэл
2018 он 11 дүгээр сарын мэдээлэл
2018 он 10 дугаар сарын мэдээлэл
2018 он 9 дүгээр сарын мэдээлэл
2018 он 8 дугаар сарын мэдээлэл
2018 он 7 дугаар сарын мэдээлэл
2018 он 6 дугаар сарын мэдээлэл
2018 он 5 дугаар сарын мэдээлэл
2018 он 4 дүгээр сарын мэдээлэл
2018 он 3 дугаар сарын мэдээлэл
2018 он 2 дугаар сарын мэдээлэл
2018 он 1 дүгээр сарын мэдээлэл
2017 он 12 дугаар сарын мэдээлэл
2017 он 11 дүгээр сарын мэдээлэл
2017 он 10 дугаар сарын мэдээлэл
2017 он 9 дүгээр сарын мэдээлэл
2017 он 8 дугаар сарын мэдээлэл
2017 он 7 дугаар сарын мэдээлэл
2017 он 6 дугаар сарын мэдээлэл
2017 он 5 дугаар сарын мэдээлэл
2017 он 4 дүгээр сарын мэдээлэл
2017 он 3 дугаар сарын мэдээлэл
2017 он 2 дугаар сарын мэдээлэл
2017 он 1 дүгээр сарын мэдээлэл
2016 он 12-р сарын мэдээлэл
2016 он 11-р сарын мэдээлэл
2016 он 10-р сарын мэдээлэл
2016 он 9-р сарын мэдээлэл
2016 он 8-р сарын мэдээлэл
2016 он 7-р сарын мэдээлэл
2016 он 6-р сарын мэдээлэл
2016 он 5-р сарын мэдээлэл
2016 он 4-р сарын мэдээлэл
2016 он 3-р сарын мэдээлэл - мэдээлэл байхгүй
2016 он 2-р сарын мэдээлэл - мэдээлэл байхгүй
2016 он 1-р сарын мэдээлэл - мэдээлэл байхгүй

Нийгмийн даатгалын сангаас олгосон тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөрийн талаарх мэдээлэл

Огноо Гарчиг Харах
2019 он 6 дугаар сарын мэдээлэл
2019 он 5 дугаар сарын мэдээлэл
2019 он 4 дүгээр сарын мэдээлэл
2019 он 3 дугаар сарын мэдээлэл
2019 он 2 дугаар сарын мэдээлэл
2019 он 1 дүгээр сарын мэдээлэл
2018 он 12 дугаар сарын мэдээлэл
2018 он 11 дүгээр сарын мэдээлэл
2018 он 10 дугаар сарын мэдээлэл
2018 он 9 дүгээр сарын мэдээлэл
2018 он 8 дугаар сарын мэдээлэл
2018 он 7 дугаар сарын мэдээлэл
2018 он 6 дугаар сарын мэдээлэл
2018 он 5 дугаар сарын мэдээлэл
2018 он 4 дүгээр сарын мэдээлэл
2018 он 3 дугаар сарын мэдээлэл
2018 он 2 дугаар сарын мэдээлэл
2018 он 1 дүгээр сарын мэдээлэл
2017 он 12-р сарын мэдээлэл
2017 он 11-р сарын мэдээлэл
2017 он 10-р сарын мэдээлэл
2017 он 9-р сарын мэдээлэл
2017 он 8-р сарын мэдээлэл
2017 он 7-р сарын мэдээлэл
2017 он 6-р сарын мэдээлэл
2017 он 5-р сарын мэдээлэл
2017 он 4-р сарын мэдээлэл
2017 он 3-р сарын мэдээлэл
2017 он 2-р сарын мэдээлэл
2017 он 1-р сарын мэдээлэл
2016 он 12-р сарын мэдээлэл
2016 он 11-р сарын мэдээлэл
2016 он 10-р сарын мэдээлэл
2016 он 9-р сарын мэдээлэл
2016 он 8-р сарын мэдээлэл
2016 он 7-р сарын мэдээлэл
2016 он 6-р сарын мэдээлэл
2016 он 5-р сарын мэдээлэл
2016 он 4-р сарын мэдээлэл
2016 он 3-р сарын мэдээлэл
2016 он 2-р сарын мэдээлэл
2016 он 1-р сарын мэдээлэл

Тухайн байгууллага хууль тогтоомжийн дагуу төвлөрүүлэх төлбөр, хураамж, зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсний хэмжээнд орсон өөрчлөлт

Огноо Гарчиг Харах
2019 он 11 дүгээр сарын өөрчлөлт - өөрчлөлт үгүй
2019 он 10 дугаар сарын өөрчлөлт - өөрчлөлт үгүй
2019 он 9 дүгээр сарын өөрчлөлт - өөрчлөлт үгүй
2019 он 8 дугаар сарын өөрчлөлт - өөрчлөлт үгүй
2019 он 7 дугаар сарын өөрчлөлт - өөрчлөлт үгүй
2019 он 6 дугаар сарын өөрчлөлт - өөрчлөлт үгүй
2019 он 5 дугаар сарын өөрчлөлт - өөрчлөлт үгүй
2019 он 4 дүгээр сарын өөрчлөлт - өөрчлөлт үгүй
2019 он 3 дугаар сарын өөрчлөлт - өөрчлөлт үгүй
2019 он 2 дугаар сарын өөрчлөлт - өөрчлөлт үгүй
2019 он 1 дүгээр сарын өөрчлөлт - өөрчлөлт үгүй
2018 он 12 дугаар сарын өөрчлөлт - өөрчлөлт үгүй
2018 он 11 дүгээр сарын өөрчлөлт - өөрчлөлт үгүй
2018 он 10 дугаар сарын өөрчлөлт - өөрчлөлт үгүй
2018 он 9 дүгээр сарын өөрчлөлт - өөрчлөлт үгүй
2018 он 8 дугаар сарын өөрчлөлт
2018 он 8 дугаар сарын өөрчлөлт /Шинэчилсэн хавсралт/
2018 он 7 дугаар сарын өөрчлөлт - өөрчлөлт үгүй
2018 он 6 дугаар сарын өөрчлөлт - өөрчлөлт үгүй
2018 он 5 дугаар сарын өөрчлөлт - өөрчлөлт үгүй
2018 он 4 дүгээр сарын өөрчлөлт - өөрчлөлт үгүй
2018 он 3 дугаар сарын өөрчлөлт - өөрчлөлт үгүй
2018 он 2 дугаар сарын өөрчлөлт /УХТЭ-ийн Даргын 2018 оны 2 сарын 8-ны өдрийн #35 тушаал/
2018 он 1 дүгээр сарын өөрчлөлт - өөрчлөлт үгүй
2017 он 12 дүгээр сарын өөрчлөлт - өөрчлөлт үгүй
2017 он 11 дүгээр сарын өөрчлөлт - өөрчлөлт үгүй
2017 он 10 дугаар сарын өөрчлөлт - өөрчлөлт үгүй
2017 он Эрүүл мэндийн байгуулгаас үзүүлэх төлбөртэй тусламж үйлчилгээний жагсаалт 2015 оны 4 сарын 30 ны 92 тоот
2017 он Зарим төрлийн шинжилгээний үнийг батлах тухай 2015 оны 09 сарын 16ны 180 тоот
2017 он Зарим төрлийн шинжилгээний үнийг батлах тухай 2015 оны 09 сарын 16ны 180 тоот
2017 он Төлбөрт өрөөний үнийг шинэчлэн батлах тухай
2017 он Оношын бүлгээр ор хоногийн зардал
2017 он 2017 оны 05 дугаар сарын 01-ны 89 тоот тушаал "Шинжилгээний үнэ тариф батлах тухай"
2017 он 2017 оны 05 дугаар сарын 12-ны 96 тоот тушаал "Эрүүл мэндийн байгууллагаас үзүүлэх төлбөрт тусламж үйлчилгээний жагсаалт, төлбөрийн хэмжээг батлах тухай"
2017 он 9 дүгээр сарын өөрчлөлт - өөрчлөлт үгүй
2017 он 8 дугаар сарын өөрчлөлт - өөрчлөлт үгүй
2017 он 7 дугаар сарын өөрчлөлт - өөрчлөлт үгүй
2017 он 6 дугаар сарын өөрчлөлт - өөрчлөлт үгүй
2017 он 5 дугаар сарын өөрчлөлт /Улсын хоёрдугаар төв эмнэлгийн даргын тушаал #96/
2017 он 5 дугаар сарын өөрчлөлт / Улсын хоёрдугаар төв эмнэлгийн даргын тушаал #89/
2017 он 4 дүгээр сарын өөрчлөлт - өөрчлөлт үгүй
2017 он 3 дугаар сарын өөрчлөлт - өөрчлөлт үгүй
2017 он 2 дугаар сарын өөрчлөлт - өөрчлөлт үгүй
2017 он 1 дүгээр сарын өөрчлөлт - өөрчлөлт үгүй
2016 он 2016 оны 12-р сарын өөрчлөлт - өөрчлөлт үгүй
2016 он 2016 оны 11-р сарын өөрчлөлт - өөрчлөлт үгүй
2016 он 2016 оны 10-р сарын өөрчлөлт
2016 он 2016 оны 9-р сарын өөрчлөлт - өөрчлөлт үгүй
2016 он 2016 оны 8-р сарын өөрчлөлт - өөрчлөлт үгүй
2016 он 2016 оны 7-р сарын өөрчлөлт - өөрчлөлт үгүй
2016 он 2016 оны 6-р сарын өөрчлөлт
2016 он 2016 оны 4-р сарын өөрчлөлт - өөрчлөлт үгүй
2016 он 2016 оны 5-р сарын өөрчлөлт
2016 он 2016 оны 3-р сарын өөрчлөлт - өөрчлөлт үгүй
2016 он 2016 оны 2-р сарын өөрчлөлт - өөрчлөлт үгүй
2016 он 2016 оны 1-р сарын өөрчлөлт - өөрчлөлт үгүй

Аудитын тайлан, дүгнэлт, зөвлөмжийн мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний тайлан

Огноо Гарчиг Харах
2018 он Жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан тэнцэлд хийсэн Аудитын зөвлөмжийн биелэлт
2017 он Жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан тэнцэлд зөвлөмж байхгүй.
2016 он Жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан тэнцэлд зөвлөмж байхгүй.
2015 он Жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан тэнцэлд зөвлөмж байхгүй.

Худалдан авах ажиллагаанд хийсэн аудитын тайлан, дүгнэлт болон бусад хяналт шалгалтын дүн

Огноо Гарчиг Харах
2019 он 11 дүгээр сарын мэдээлэл - Худалдан авах ажиллагаанд хийсэн аудит байхгүй болно.
2019 он 10 дугаар сарын мэдээлэл - Худалдан авах ажиллагаанд хийсэн аудит байхгүй болно.
2019 он 9 дүгээр сарын мэдээлэл - Худалдан авах ажиллагаанд хийсэн аудит байхгүй болно.
2019 он 8 дугаар сарын мэдээлэл - Худалдан авах ажиллагаанд хийсэн аудит байхгүй болно.
2019 он 7 дугаар сарын мэдээлэл - Худалдан авах ажиллагаанд хийсэн аудит байхгүй болно.
2019 он 6 дугаар сарын мэдээлэл - Худалдан авах ажиллагаанд хийсэн аудит байхгүй болно.
2019 он 5 дугаар сарын мэдээлэл
2019 он 4 дүгээр сарын мэдээлэл /УМХГазар/
2019 он 3 дугаар сарын мэдээлэл
2019 он 2 дугаар сарын мэдээлэл - Худалдан авах ажиллагаанд хийсэн аудит байхгүй болно.
2019 он 1 дүгээр сарын мэдээлэл - Худалдан авах ажиллагаанд хийсэн аудит байхгүй болно.
2018 он 12 дугаар сарын мэдээлэл - Худалдан авах ажиллагаанд хийсэн аудит байхгүй болно.
2018 он 11 дүгээр сарын мэдээлэл - Худалдан авах ажиллагаанд хийсэн аудит байхгүй болно.
2018 он 10 дугаар сарын мэдээлэл - Худалдан авах ажиллагаанд хийсэн аудит байхгүй болно.
2018 он 9 дүгээр сарын мэдээлэл - Худалдан авах ажиллагаанд хийсэн аудит байхгүй болно.
2018 он 8 дугаар сарын мэдээлэл - Худалдан авах ажиллагаанд хийсэн аудит байхгүй болно.
2018 он 7 дугаар сарын мэдээлэл - Худалдан авах ажиллагаанд хийсэн аудит байхгүй болно.
2018 он 6 дугаар сарын мэдээлэл - Худалдан авах ажиллагаанд хийсэн аудит байхгүй болно.
2018 он 5 дугаар сарын мэдээлэл /УМХГазар/
2018 он 4 дүгээр сарын мэдээлэл - Худалдан авах ажиллагаанд хийсэн аудит байхгүй болно.
2018 он 3 дугаар сарын мэдээлэл - Худалдан авах ажиллагаанд хийсэн аудит байхгүй болно.
2018 он 2 дугаар сарын мэдээлэл
2018 он 1 дүгээр сарын мэдээлэл - Худалдан авах ажиллагаанд хийсэн аудит байхгүй болно.
2017 он 12 дугаар сарын мэдээлэл - Худалдан авах ажиллагаанд хийсэн аудит байхгүй болно.
2017 он 11 дүгээр сарын мэдээлэл - Худалдан авах ажиллагаанд хийсэн аудит байхгүй болно.
2017 он 10 дугаар сарын мэдээлэл - Худалдан авах ажиллагаанд хийсэн аудит байхгүй болно.
2017 он 9 дүгээр сарын мэдээлэл - Худалдан авах ажиллагаанд хийсэн аудит байхгүй болно
2017 он 8 дугаар сарын мэдээлэл - Худалдан авах ажиллагаанд хийсэн аудит байхгүй болно.
2017 он 7 дугаар сарын мэдээлэл
2017 он 6 дугаар сарын мэдээлэл - Худалдан авах ажиллагаанд хийсэн аудит байхгүй болно.
2017 он 5 дугаар сарын мэдээлэл / MOF 3063, MOF 2460 , MOF 2712/
2017 он 4 дүгээр сарын мэдээлэл - Худалдан авах ажиллагаанд хийсэн аудит байхгүй болно.
2017 он 3 дугаар сарын мэдээлэл / MOF хариу бичиг, Эрүүл мэндийн даатгал/
2017 он 2 дугаар сарын мэдээлэл
2017 он 1 дүгээр сарын мэдээлэл
2016 он 2016 оны 1-р сар - Худалдан авах ажиллагаанд хийсэн аудит байхгүй байна.
2016 он 2016 оны 2-р сар - Худалдан авах ажиллагаанд хийсэн аудит байхгүй байна.
2016 он 2016 оны 4-р сар - Худалдан авах ажиллагаанд хийсэн аудит байхгүй байна.
2016 он 2016 оны 5-р сар - Худалдан авах ажиллагаанд хийсэн аудит байхгүй байна.
2016 он 2016 оны 6-р сар - Худалдан авах ажиллагаанд хийсэн аудит байхгүй байна.
2016 он 2016 оны 7-р сар - Худалдан авах ажиллагаанд хийсэн аудит байхгүй байна.
2016 он 2016 оны 8-р сар - Худалдан авах ажиллагаанд хийсэн аудит байхгүй байна.
2016 он 2016 оны 9-р сар - Худалдан авах ажиллагаанд хийсэн аудит байхгүй байна.
2016 он 2016 оны 10-р сар - Худалдан авах ажиллагаанд хийсэн аудит байхгүй байна.
2016 он 2016 оны 12-р сар - Худалдан авах ажиллагаанд хийсэн аудит байхгүй байна.
2016 он 2016 оны 11-р сар - Худалдан авах ажиллагаанд хийсэн аудит байхгүй байна.
2016 он 2016 оны 3-р сар

Байгууллагын батлагдсан орон тоо, өөрчлөлт

Огноо Гарчиг Харах
2019 он Байгууллагын батлагдсан орон тоонд орсон өөрчлөлт - 2019 оны 11 сар
2019 он Байгууллагын батлагдсан орон тоонд орсон өөрчлөлт - 2019 оны 10 сар
2019 он Байгууллагын батлагдсан орон тоонд орсон өөрчлөлт - 2019 оны 9 сар
2019 он Байгууллагын батлагдсан орон тоонд орсон өөрчлөлт - 2019 оны 8 сар
2019 он Байгууллагын батлагдсан орон тоонд орсон өөрчлөлт - 2019 оны 7 сар
2019 он Байгууллагын батлагдсан орон тоонд орсон өөрчлөлт - 2019 оны 6 сар
2019 он Байгууллагын батлагдсан орон тоонд орсон өөрчлөлт - 2019 оны 5 сар
2019 он Байгууллагын батлагдсан орон тоонд орсон өөрчлөлт - 2019 оны 4 сар
2019 он Байгууллагын батлагдсан орон тоонд орсон өөрчлөлт - 2019 оны 3 сар
2019 он Байгууллагын батлагдсан орон тоонд орсон өөрчлөлт - 2019 оны 2 сар
2019 он Байгууллагын батлагдсан орон тоонд орсон өөрчлөлт - 2019 оны 1 сар
2018 он Байгууллагын батлагдсан орон тоонд орсон өөрчлөлт - 2018 оны 12 сар
2018 он Байгууллагын батлагдсан орон тоонд орсон өөрчлөлт - 2018 оны 11 сар
2018 он Байгууллагын батлагдсан орон тоонд орсон өөрчлөлт - 2018 оны 10 сар
2018 он Байгууллагын батлагдсан орон тоонд орсон өөрчлөлт - 2018 оны 9 сар
2018 он Байгууллагын батлагдсан орон тоонд орсон өөрчлөлт - 2018 оны 8 сар
2018 он Байгууллагын батлагдсан орон тоонд орсон өөрчлөлт - 2018 оны 7 сар
2018 он Байгууллагын батлагдсан орон тоонд орсон өөрчлөлт - 2018 оны 6 сар
2018 он Байгууллагын батлагдсан орон тоонд орсон өөрчлөлт - 2018 оны 5 сар
2018 он Байгууллагын батлагдсан орон тоонд орсон өөрчлөлт - 2018 оны 4 сар
2018 он Байгууллагын батлагдсан орон тоонд орсон өөрчлөлт - 2018 оны 3 сар
2018 он Байгууллагын батлагдсан орон тоонд орсон өөрчлөлт - 2018 оны 2 сар
2018 он Байгууллагын батлагдсан орон тоонд орсон өөрчлөлт - 2018 оны 1 сар
2018 он 2018 оны батлагдсан бүтэц, орон тоо
2017 он Байгууллагын батлагдсан орон тоонд орсон өөрчлөлт - 2017 оны 12 сар
2017 он Байгууллагын батлагдсан орон тоонд орсон өөрчлөлт - 2017 оны 11 сар
2017 он Байгууллагын батлагдсан орон тоонд орсон өөрчлөлт - 2017 оны 10 сар
2017 он 2017 оны батлагдсан бүтэц, орон тоо
2017 он 2016 оны батлагдсан бүтэц, орон тоо
2017 он 2015 оны батлагдсан бүтэц, орон тоо
2017 он Байгууллагын батлагдсан орон тоонд орсон өөрчлөлт - 2017 оны 9 сар
2017 он Байгууллагын батлагдсан орон тоонд орсон өөрчлөлт - 2017 оны 8 сар
2017 он Байгууллагын батлагдсан орон тоонд орсон өөрчлөлт - 2017 оны 7 сар
2017 он Байгууллагын батлагдсан орон тоонд орсон өөрчлөлт - 2017 оны 6 сар
2017 он Байгууллагын батлагдсан орон тоонд орсон өөрчлөлт - 2017 оны 5 сар
2017 он Байгууллагын батлагдсан орон тоонд орсон өөрчлөлт - 2017 оны 4 сар
2017 он Байгууллагын батлагдсан орон тоонд орсон өөрчлөлт - 2017 оны 3 сар
2017 он Байгууллагын батлагдсан орон тоонд орсон өөрчлөлт - 2017 оны 2 сар
2017 он Байгууллагын батлагдсан орон тоонд орсон өөрчлөлт - 2017 оны 1 сар
2017 он 2016 оны эмнэлгийн зарим алба, тасгийн бүтэц, орон тоонд өөрчлөлт оруулах тухай
2016 он Байгууллагын батлагдсан орон тоонд орсон өөрчлөлт - 2016 оны 12 сар
2016 он Байгууллагын батлагдсан орон тоонд орсон өөрчлөлт - 2016 оны 11 сар
2016 он Байгууллагын батлагдсан орон тоонд орсон өөрчлөлт - 2016 оны 10 сар
2016 он Байгууллагын батлагдсан орон тоонд орсон өөрчлөлт - 2016 оны 9 сар
2016 он Байгууллагын батлагдсан орон тоонд орсон өөрчлөлт - 2016 оны 8 сар
2016 он Байгууллагын батлагдсан орон тоонд орсон өөрчлөлт - 2016 оны 7 сар
2016 он Байгууллагын батлагдсан орон тоонд орсон өөрчлөлт - 2016 оны 6 сар
2016 он Байгууллагын батлагдсан орон тоонд орсон өөрчлөлт - 2016 оны 5 сар
2016 он Байгууллагын батлагдсан орон тоонд орсон өөрчлөлт - 2016 оны 4 сар
2016 он Байгууллагын батлагдсан орон тоонд орсон өөрчлөлт - 2016 оны 3 сар
2016 он Байгууллагын батлагдсан орон тоонд орсон өөрчлөлт - 2016 оны 2 сар
2016 он Байгууллагын батлагдсан орон тоонд орсон өөрчлөлт - 2016 оны 1 сар