Нүүр хуудас / Тасаг нэгж / Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн дүрэм, журам,заавар

Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн дүрэм, журам,заавар

Огноо Гарчиг Харах
2019 он Монгол Улсын Эрүүл Мэндийн яамны дэргэдэх эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн хяналтын хорооны 2019 оны 03 дугаар сарын 06-ний өдрийн #09 дугаар тогтоол
2018 он Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн хорооны хяналт тавих журам
2017 он Монгол Улсын Эрүүл мэндийн сайдын тушаал 2017/06/30 Дугаар 256
2017 он Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн хорооны хяналт тавих журам
2016 он Эрүүл Мэндийн Хөгжлийн Төвийн захиралын тушаал 2016/08/17-ны А/108
2015 он Монгол Улсын Эрүүл мэнд, спортын сайдын тушаал 2015/03/11 Дугаар 92
2015 он Монгол Улсын Эрүүл мэнд, спортын сайдын тушаал 2015/05/08 Дугаар 189
2013 он Монгол Улсын Эрүүл мэндийн сайдын тушаал 2013/11/25 Дугаар 446