Нүүр хуудас / Тасаг нэгж / Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн салбар хорооны төлөвлөгөө

Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн салбар хорооны төлөвлөгөө

Огноо Гарчиг Харах
2017 он Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн салбар хорооны 2017 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
2016 он Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн салбар хорооны 2016 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
2013 он Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн салбар хорооны 2013 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө